Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina VENTO FORTE (dalje u tekstu: Posrednik) i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenog između posrednika i nalogodavca.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju slijedeće značenje:

Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje u prometu nekretnina "VENTO FORTE"

Nalogodavac je fizička i/ili pravna osoba koja s Posrednikom sklopi Ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i dr...)

Posredovanje u prometu nekretnina su sve radnje Posrednika u prometu nekretninama koje se odnose na povezivanje nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

Treća osoba je osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova predmet kojih je određena nekretnina.

Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti Posredniku za usluge posredovanja

2. PONUDA NEKRETNINA

Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim, usmenim ili elektroničkim putem, te je uvjetovana potpisom. Agencija zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma). - Ponude i obavijesti agencije primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. - Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju.

Ponuda i/ili podaci o nekretninama se smatraju potvrđeni potpisivanjem Ugovora o posredovanju između Nalogodavca i Posrednika.

Agencija nije odgovorna za greške iz prethodnog stavka ovog članka osim u slučaju namjernih grešaka i/ili izrazito nemarnog ponašanja agencije.

Agencija nije odgovorna za greške i/ili izrazito nemarno ponašanje Nalogodavca.

3. CIJENA NEKRETNINA

Cijene nekretnina iskazane su u EUR, a plative su u protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

4. UGOVOR O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi sa njim pregovarala o sklapanju pravnog posla, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti posredniku posredničku naknadu, ako se sklopi ugovor o pravnom poslu.

Ugovor o posredovanju sklapa se između Posrednika i Nalogodavca.

U ugovoru o posredovanju moraju biti točno, istinito i potpuno naznačeni svi podaci o nekretnini za potrebe posredovanog posla, te obveze Posrednika i Nalogodavca.

Ako je nekretnina u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak (punomoć) svih suvlasnika ili predstavnika svih suvlasnika nekretnine u vidu prihvaćanja Ugovora o posredovanju.

5. OBVEZE AGENCIJE POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA PRI KUPNJI, PRODAJI, ZAKUPU I NAJMU NEKRETNINA

6. OBVEZE NALOGODAVCA

7. POSREDNIČKA NAKNADA

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada dogovorena Ugovorom o posredovanju (u daljnjem tekstu : naknada)

Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenom Ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta kojeg ugovorne strane zaključe (Predugovor ili kupoprodajni ugovor).

Na iznos naknade se zaračunava PDV.

Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine iznosi 3% kupoprodajne cijene nekretnine.

Ukoliko stanka sam ponudi posredniku naknadu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu naknadu.

Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke tj. Troškove.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog posredovanja.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla a naročito ako je:

8. PRESTANAK UGOVORA

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ugovor se može sporazumno produžiti na narednih 12 mjeseci.

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.

Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora, a koji se odnose na troškove oglašavanja, materijalne troškove i drugo, a sve ukoliko su isti ugovoreni i ukoliko su nastali.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku od 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

9. SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

Agencija je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija). - Međusobna suradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika – članova Burze nekretnina te članica HGK.

10. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu utvređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. - Za moguće sporove nadležan je općinski sud u Bujama.