Opći uvjeti poslovanja

OPĆENITO

Soravento hoilday rentals je turistička agencija (u nastavku Soravento) u vlasništvu trgovačkog društva Vento Nuovo d.o.o. specijalizirana za posredovanje u iznajmljivanju privatnih vila i apartmana.

Soravento sklapa ugovore o posredovanju u pružanju usluga smještaja izravno sa vlasnicima nekretnina kako bi osigurala svojim gostima uslugu na najvišoj mogućoj razini. Svi oglašeni objekti su pod ugovorom sa Soraventom i svi imaju katagorizaciju izdanu od nadležnih državnih tijela.

Ugovor o najmu koji sklopite sa agencijom Soravento kao posrednikom sklapate Vi kao najmoprimac (u daljnjem tekstu: gost) sa vlasnikom vile-kuće za odmor ili apartmana (u daljnjem tekstu: smještajni objekt) kao najmodavcem (u daljnjem tekstu: vlasnik). Soravento djeluje isključivo kao posrednik te će jedino kao posrednik i biti odgovorna. Plaćanjem akontacije za rezervaciju odabrananog smještajnog objekta u željenom terminu bezuvjetno pristajete na ove Opće uvjete koji će biti objavljeni na web stranici agencije Soravento www.soravento.com i koji stupaju na snagu na dan objavljivanja. Nakon što Soravento primi uplatu akontacije za rezervaciju, gostu će poslati pisanu potvrdu rezervacije smještajnog objekta (u daljnjem tekstu: potvrda) koja će sadržavati točnu lokaciju smještajnog objekta i sve potrebne informacije za kontakt. Pisana potvrda rezervacije sa ovim Općim uvjetima čini Ugovor o najmu između gosta kao najmoprimca i vlasnika kao najmodavca.

1. DOLAZAK I ODLAZAK

Najraniji dolazak moguć je u 14.00 ili 16.00 h na dan dolaska (ovisno o pravilu objekta). Najkasniji odlazak je u 10.00 h na datum odlaska.

Raniji dolazak i kasniji odlazak neće biti mogući.

1.1. Prijava gostiju

Gost se na osnovu zakona Republike Hrvatske obvezuje vlasniku/domaćinu smještajnog objekta dati na uvid važeću osobnu ispravu, koja sadrži osobne podatke i koja ce se koristiti u svrhu prijave pri Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ). Ti se podaci neće koristiti u druge svrhe. Gostu koji odbije dati važeću osobnu ispravu za zakonski obvezujuću turističku prijavu, može se uskratiti pristup objektu, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa najma.

2. SMJEŠTAJNI OBJEKTI

2.1. Broj gostiju

U svako doba na posjedu smještajnog objekta najviše može biti smješten broj osoba koji je naznaćen na potvrdi o rezervaciji. Broj gostiju se može povećati do maksimalnog kapaciteta navedenog na web stranici objekta, najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Tražena promjena broja gostiju mora biti podnesena e-mailom. Maksimalan broj osoba uključuje i djecu, bez obzira na njihovu dob.

2.2. Šatori i kamp kućice

Zabranjeno je na ili pored smještajnog objekta postaviti šatore, kamp kućice ili slično. Ukoliko se ova odredba prekrši, vlasnik i/ili Soravento ovlašteni su raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti smještajni objekt sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od agencije Soravento tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

2.3. Kućni ljubimci i alergije

Mogućnost dolaska kućnih ljubimaca te uvjeti pod kojima je njihov eventualni dolazak dopušten bit će naznačen na web stranici svakog smještajnog objekta. Kućnim ljubimcima je strogo zabranjen pristup bazenima. Tijekom procesa rezervacije gost mora odabrati broj kućnih ljubimaca. Kućni ljubimci se dodatno naplaćuju te će cijena biti vidljiva u potvrdi. Držanje kućnih ljubimaca u smještajnom objektu je isključivo odgovornost gosta, te vlasnici i Soravento ne preuzimaju nikakvu odgovornost zbog eventualne bolesti ili ozljede koju ljubimci mogu pretrpjeti tijekom boravka.

U nekim smještajnim objektima boravak kućnih ljubimaca nije dopušten. Soravento ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije gostiju do kojih može doći u bilo kojoj od smještajnih objekata.

Ukoliko gost dovede kućnog ljubimca koji nije bio najavljen, vlasnik i /ili Soravento naplaćuje naknadu za istoga. Ukoliko gost dovede kućnog ljubimca u smještajni objekt u kojem boravak istih nije dopušten gost se obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti smještajni objekt sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od agnecije Soravento tražiti povrat iznosa za plaćeni smještaj.

2.4. Novosagrađeni smještajni objekti

Prilikom rezervacija novosagrađenih smjeütajnih objekata gost mora biti svjestan mogućnosti da možda nije prošlo dovoljno vremena da u dvorištu u potpunosti izrastu trava, biljke, cvijeće i sl.

2.5. Buka

U slučaju da gosti bukom i galamom ometaju javni red i mir te se niti nakon upozorenja ne stišaju, isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili Soravento ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti smještajni objekt sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od agencije Soravento tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

2.6. Bazeni

Gost se obvezuje zbog vlastite sigurnosti saslušati upute bilo kakve vrste koje mu priopći vlasnik odnosno Soravento, a odnose se na korištenje bazena. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca moraju biti pod stalnim nadzorom odraslih u području bazena. Gost koristi bazen na vlastitu odgovornost. Ukoliko se smještaj rezervira izvan ljetne sezone, postoji mogućnost da se bazen neće moći koristiti (osim ako ne bude zatražena opcija grijanja od strane gosta).

Imajte na umu da je korištenje hidromasažnih bazena/kada povezano sa određenim zdravstvenim rizicima te ih koristite na vlastitu odgovornost. Postoji mogućnost da voda u hidromasažnim bazenima na dan dolaska gosta nece biti topla sve do kasnijih većernjih sati.

Zabranjeno je stajanje na poklopcima hidromasažnih bazena/kada. Poklopci služe za izolaciju, nisu dizajnirani i prilagođeni da podnesu težinu osobe te se vrlo lako mogu slomiti. U slučaju da se poklopac slomi gost se obvezuje izravno vlasniku nadoknaditi štetu.

2.7. Kućni red

Svaki smještajni objekt ima svoj kućni red koji je istaknut na vidljivom mjestu. Gosti se obvezuju pridržavati pravila kućnog reda. Ukoliko se gosti ne pridržavaju pravila kućnog reda, isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili Soravento ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti smještajni objekt sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od Soraventa tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

3. CIJENE I PLAĆANJA

Osim ukoliko drugačije nije naznaćeno, sve su cijene navedene u eurima po smještajnom objektu dnevno.

Naplata kreditnim karticama se vrši u eurima.

Rezervacija je obvezujuća te se prilikom rezervacije traži plaćanje akontacije u iznosu od 30% od ugovorene cijene smještaja nakon čega je rezervacija potvrđena.

Nakon dovršetka postupka rezervacije i plaćanja Soravento će putem e-maila poslati pisanu potvrdu rezervacije. Potvrda sadrži sve potrebne informacije o smještaju te uz ove Opće uvjete predstavlja Ugovor o najmu sklopljen sa vlasnikom uz posredovanje agencije Soravento. Ugovor o najmu se smatra sklopljenim u trenutku kad Soravento primi uplaćeni iznos akontacije. U slučaju da se uplata ne izvrši u roku od 3 (tri) dana od dana rezervacije, Ugovor o najmu se smatra raskinutim.

Troškovi vode, plina, električne energije i interneta te posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, održavanje bazena i eksterijera, boravišna pristojba kao i porez na dodanu vrijednost uključeni su u cijenu najma smještaja.

Dozvoljeni načini plaćanja za akontaciju su: kreditne kartice i bankovni transfer. Sva plaćanja trebaju biti izvršena u eurima (EUR). Postoji mogućnost da dođe do razlike u naplaćenom iznosu zbog razlike u tečaju. Soravento ne može biti odgovoran za tečajne razlike ili naknade drugih bankovnih institucija.

Ostatak plaćanja (70% ugovorene cijene smještaja) gost plaća pri dolasku kreditnom karitcom ili gotovinom. Ukoliko gost želi platiti bankovnim transferom mora isto učiniti najkasnije 30 dana prije dolaska.

Gost može besplatno otkazati 30 dana prije dolaska, ukoliko gost otkaže unutar 30 dana prije dolaska Soravento ima pravo zadržati uplaćenu akontaciju od 30%.

3.1. Rezervacije koje su izvršene 30 dana i više prije početka razdoblja najma

Za rezervacije koje su izvršene 30 dana ili više prije početka razdoblja najma, primjenjivat će se sljedeći uvjeti:

  • a) akontacija od 30% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva ODMAH na naplatu ukoliko je odabrana metoda plaćanja putem kreditne.
    Ukoliko je odabrano plaćanje putem bankovnog transfera plaćeni iznos akontacije Soravento mora primiti u roku od 3 (tri) dana;
  • b) ostatak od 70% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva na naplatu najkasnije 30 (trideset) dana prije početka perioda najma ukoliko se plaćanje vrši putem bankovnog transfera.
    Ukoliko je izabrano plaćanje u gotovini ili kreditnom karticom ostatak od 70% dospijeva na naplatu odmah po dolasku gosta te je gost u obvezi odmah platiti ostatak property managementu Soraventa.

3.2. Rezervacije izvršene 15 dana i manje prije početka razdoblja najma

Za rezervacije koje su izvršene 15dana ili manje prije početka razdoblja najma, primjenjivat će se sljedeći uvjeti:

  • a) Akontacija u iznosu od 30% najma dospijeva ODMAH na naplatu za plaćanja putem kreditnih kartica.
  • b) Ostatak od 70% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva na naplatu odmah po dolasku gosta te je gost u obvezi odmah platiti ostatak kreditnom karticom ili gotovinom property managementu Soraventa.
    Nije moguće odabrati bankovni transfer kao metodu plaćanja ukoliko je datum dolaska bliži od 15 dana od datuma kada je izvršena rezervacija.

3.3. Ukoliko se gost ne pridržava rokova dospijeća plaćanja, takvo ponašanje se smatra teškim kršenjem ugovornih obveza te se Ugovor o najmu smatra raskinutim bez otkaznog roka.
U slučaju raskida Ugovora o najmu sve izvršene uplate prema agenciji Soravento nisu povratne.

4. OTKAZIVANJE I PROMJENE

4.1. Sklopljeni Ugovor o najmu se može otkazati samo pisanim putem (e-mailom). Otkaz se primjenjuje samo od dana od kada je Soravento takav otkaz primio i samo pod uvjetima iz ove točke.

4.2. Gost može besplatno otkazati 30 dana prije dolaska, ukoliko gost otkaže unutar 30 dana prije dolaska Soravento zadržava pravo od 30% uplaćene akontacije.

4.3. U slučaju da gost može pronaći drugog gosta sebi u zamjenu u istom razdoblju, za istu cijenu i pod istima uvjetima, Soravento će odmah po pisanom primitku svih potrebnih podataka o novom gostu izvrsiti prijenos Ugovora o najmu na novog gosta te će mu poslati o tome pisanu potvrdu. Već primljeni iznosi cijene smještaja po prenesenom ugovoru zadržava Soravento, a novi gost je u obvezi platiti ostatak do pune cijene smještaja, ovisno o većranije odabranom načinu plaćanja koji je sastavni dio ugovora.

4.4. U slučaju da se sklopljeni ugovor o najmu ne može ispuniti odnosno njegovo ispunjenje postane znatno otezano zbog više sile (npr. rat, prirodna katastrofa, ekološka katastrofa, ep demije, zatvaranje granica, štrajk i slična viša sila) koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora o najmu, Soravento i vlasnik mogu raskinuti ugovor o najmu budući da se niti Soravento niti vlasnik ne mogu smatrati odgovornim u gore navedenim slučajevima.

5. POLOG ZA SLUČAJ ŠTETE

Gost se obvezuje, ukoliko nema ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti za štete na imovini, prilikom dolaska u smještajni objekt vlasniku/domaćinu smještajnog objekta ostaviti polog u gotovini ili garanciju putem kreditne kartice. Visina iznosa pologa, kojeg je gost dužan položiti vlasniku/domaćinu prilikom dolaska, bit će naznaćena u pisanoj potvrdi rezervacije. Polog služi kao osiguranje vlasniku za počinjene štete. U slučaju da je počinjena šteta veća od iznosa položenog pologa, gost je obvezan vlasniku nadoknaditi puni iznos štete. Ukoliko nije počinjena nikakva šteta, vlasnik/domaćin se obvezuje položeni iznos pologa vratiti gostu pri odlasku.

6. JAMSTVO NAJNIŽE CIJENE

Soravento jamči svojim gostima da su cijene smještaja za svaku od ponuđenih objekata najniže na službenim stranicama agencije www.soravento.com, odnosno da se isti objekt ne može naći po nižim cijenama u drugim oglasima. Također se ne primjenjuje ako niže cijene na drugim web stranicama nisu ažurne, te nije moguće izvršiti rezervaciju po takvim cijenama, kao ni u slučaju posebnih ponuda. Jamstvo najniže cijene vrijedi samo u trenutku rezervacije i ne može se primijeniti kasnije ili nakon što je rezervacija već izvršena i plaćena.

7. NENAMJERNA ŠTETA POČINJENA OD STRANE GOSTIJU

Gost se obvezuje prema unajmljenom smještaju ponašati odgovorno. Obveza je gosta vratiti smještajni objekt u stanju u kakvom ju je primio/la. Za bilo kakvu nanesenu štetu gost odgovara izravno vlasniku.

Vlasnik ima pravo naplatiti iznos stvarne štete iz položenog pologa sukladno točki 5. ovih uvjeta. Ukoliko iznos pologa nije dostatan za pokriće štete gost se obvezuje platiti izravno vlasniku /domaćinu smještajnog objekta razliku do punog iznosa štete.

Namjerno oštećenje imovine ili narušavanje javnog reda i mira smatra se težom povredom odredbi Ugovora o najmu u kojem su slucaju vlasnik i/ili Soravento ovlašteni raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti smještajni objekt sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od agencije Soravento tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

Gost se obvezuje, da nastanak bilo kakve štete na smještajnom objektu ili posjedu oko smještajnog objekta za vrijeme razdoblja najma odmah prijaviti vlasniku. Prilikom odlaska gosta, a prije predaje ključeva, gost se obvezuje pregledati sa vlasnikom/domaćinom objekt i posjed oko objekta.

U slučaju da nije počinjena nikakva šteta vlasnik/ domaćin objekta se obvezuje gostu, ukoliko ga je primio, vratiti položeni iznos pologa iz točke 5. ovih uvjeta.

8. PRIGOVORI I NEDOSTACI U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU

Ukoliko gost prilikom preuzimanja objekta uoči nedostatno čišćenje, štetu ili druge neispravnosti na objektu, ili ima prigovore druge vrste isti će bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata uputiti prigovor. Prigovori glede čišćenja upućuju se odmah. Prigovor se upućuje izravno vlasniku objekta, odnosno njegovom ovlaštenom predstavniku.

Obveza je gosta da, u skladu sa svojim mogućnostima, pokuša izbjeći nastanak štete odnosno njezino pogoršanje te da doprinese nastojanju da bilo kakav gubitak za vlasnika bude što manji.

U slučaju isticanja bilo kakve vrste prigovora gost se obvezuje ostaviti vlasniku primjeren rok za otklanjanje prigovora.

Odlazak gosta iz smještajnog objekta prije isteka ugovorenog trajanja najma i bez prethodne obavijesti i dogovora sa agencijom Soravento bit će na rizik i trošak gosta te Soravento ne snosi nikakvu odgovornost.

Vlasnik smještajnog objekta snosi odgovornost za odstupanje od stanja objekta u odnosu na ono koje je objavljeno na web stranici agencije Soravento.

9. SORAVENTO KAO POSREDNIK

Soravento je turistička agencija koja pruža usluge posredovanja u najmu temeljem ugovora o posredovanju u pružanju usluga smještaja sklopljenog sa vlasnicima i nije vlasnik istih. Vlasnik se ugovorom sa agencijom Soravento obvezao na davanje istinitih i potpunih informacija o smještajnom objektu, stoga snosi potpunu odgovornost prema gostu. Ukoliko se suprotno očekivanjima agencije Soravento rezervacija smještaja ne može dovršiti zbog razloga koji su izvan kontrole agencije Soravento, primjerice zbog prodaje na temelju sudskog naloga ili zbog grubog kršenja ugovora od strane vlasnika ili slično, Soravento je ovlašten otkazati rezervaciju te će ugovoreni iznos koji je već plaćen od strane gosta istom biti vraćen bez odgode. Kao alternativu i ovisno o želji gosta, Soravento može ponuditi gostu drugi, slični smještajni objekt.

10. ZAVRŠNE ODREDBE I NADLEŽNOST

10.1. Soravento prenosi sve informacije o smještajnim objektima putem web stranice i nastoji prižiti što je moguće točnije i ažurnije informacije koje prikuplja od vlasnika smještajnih objekata. Isključiva odgovornost za davanje točnih i potpunih informacija o smještajno objektu je na vlasniku te se Soravento ne može smatrati odgovornim u slučaju netočnih, nepotpunih ili pogrešnih informacija.

10.2. Svaka poslovna upotreba informacija objavljenih na web stranici www.soravento.com, uključujući i bilo kakvu djelomičnu ili potpunu reprodukciju, predstavlja povredu autorskih prava te je zakonom zabranjena.

10.3. Ugovorne strane će bilo kakve eventualne sporove nastojati riješiti dogovorno i s sporazumno. U slučaju bilo kakvog spora ugovara se mjesna nadležnost nadležnog suda u Bujama i primjena hrvatskoga prava.